Escoltar

Portal de l'alumnat

Ets nou a la UIB?

L’aplicació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica nous canvis metodològics en l’ensenyança universitària reflectits en una avaluació continua. Això implica ser conscients de la importància de l’assistència a classe i de realitzar les tasques encomanades pel professorat. És doncs important analitzar el contingut de les guies docents, que recullen informació sobre les assignatures: crèdits, objectiu, programa, avaluació i bibliografia recomanada. D’altra banda, el primer dia classe el professor explicarà també el sistema metodològic, l’avaluació, etc. En qualsevol cas, la constància, la il·lusió i la participació a classe són sens dubte les claus de l’èxit.

En aquest sentit, el crèdit europeu o ECTS mesura la dedicació que requereix l’assignatura a estudiant. S’estructura en activitats presencials i no presencials

 • Presencials: classes teòriques, pràctiques, laboratoris, tutories de grup i individuals, exàmens, presentació de treballs, etc.
 • No presencials: les que fa l’alumne sense l’assistència del professor

L’ECTS estàndard es considera 25 hores, de les quals 10 són presencials i 15 no presencials. Per tant, una assignatura de 6 ECTS equival a 60 hores presencials + 90 hores no presencials per quadrimestre. És important també doncs que aprofiteu les tutories amb els professors de l’assignatura on el professor et pot ajudar en tots els dubtes referents a la matèria que tinguis.

En cas de problemes o dubtes amb la carrera o estudis en general però, tens el tutor de carrera que se t’assignarà durant les primeres setmanes del primer any. Durant la primera setmana de curs posam en marxa també el programa de tutors entre iguals. Per apuntar-te només cal que omplis el formulari de tutoritzat.

Cal destacar també que la competència en comunicació oral i escrita en llengua anglesa és un requisit imprescindible per poder obtenir un títol de Grau. S’ha d’acreditar el coneixement d’anglès a com a mínim nivell B2

També us convé saber que el Reglament Acadèmic de la UIB estableix els drets i deures dels estudiants i professors en matèria docent. Entre d’altres, hi trobaràs informació sobre, procediment de matrícula i d’anul·lació de matrícula, condicions de publicitat i contingut dels programes de les assignatures, condicions d’avaluació, revisió d’exàmens, obtenció de la condició d’estudiant a temps parcial, normes de permanència, etc.

D’altra banda, l’alumnat té també nombrosos serveis al seu abast com el servei de biblioteca i documentació, servei de reprografia, servei d’activitats culturals, servei de relacions internacionals, associacions d’estudiants, instal·lacions esportives, servei mèdic, servei d’orientació i inserció professional (DOIP), residència universitària , sindicatura de greuges, etc.

També us recomanem participar en la vida universitària: delegats, associacions universitàries i alumnes col·laboradors així com participar en conferències i activitats organitzades per la FEE.

Per acabar, la Universitat també espera de vosaltres que respecteu un codi de comportament respectuós amb tota la resta de membres de la comunitat universitària que eviti la realització fraudulenta de les activitats d’avaluació o comportaments inadequats a l’aula com podrien ser utilitzar el telèfon mòbil durant les classes o qualsevol tipus d’actitud irrespectuosa amb companys i professors.

Instruccions de matrícula

Dubtes sobre matrícula o altres qüestions administratives?

Què he de fer per matricular-me?

Podeu consultar tota la informació de matrícula a la següent adreça: Procés de matriculació

Preguntes frequents sobre temes administratius

PAT de Matrícula 2019-20

Idiomes: Vols estudiar en anglès a la UIB?

Vols estudiar el teu Grau en anglès?

Vols estudiar en anglès? Atesa la creixent internacionalització econòmica i empresarial, i la importància absoluta que té l’Anglès en aquest procés, la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB, amb la voluntat ferma d’impulsar la internacionalització dels seus estudis, ofereix als seus alumnes el RECORREGUT CURRICULAR EN ANGLÈS o "Pathway in English" dins el grau d’Economia (GECO) i el grau d’Administració d’Empreses (GADE). El RECORREGUT EN ANGLÈS ajudarà els alumnes que el cursin a millorar els seus coneixements lingüístics i a aprendre a utilitzar-los en l’àmbit de l’economia i l’empresa. Alhora, cursar el RECORREGUT EN ANGLÈS aportarà una més bona perspectiva internacional a la seva formació, i els facilitarà en acabar els estudis la inserció laboral, tant al nivell de les Illes Balears com al nivell internacional.

Al següent link trobaràs tota la informació sobre el Pathway in English

Vols aprendre altres idiomes a la UIB?

El Servei Lingüístic de la UIB ofereix una amplia oferta de cursos de formació en idiomes moderns (alemany, anglès, francès, italià, porugues i rus). Tota la informació sobre aquests cursos la trobareu al següent enllaç:

Oferta de cursos del Servei d'Activitats Culturals (SAC) en anglés

Horaris: Quan tenc classes?

Horaris i exàmens 2019-20

Horaris del curs 2019-20

Exàmens del curs 2019-20

 

Pràctiques en empreses: en què consisteixen?

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada pels professors assignats pels departaments. L'objectiu és permetre als alumnes aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat. Per superar l'assignatura de pràctiques externes, els alumnes poden optar per les pràctiques curriculars, les pràctiques extracurriculars, o el reconeixement d’experiència laboral. A continuación trobaràs més informació i també a l’Aula Digital de l’aquesta asignatura.

Informació i documentació per a les empreses

Normativa de pràctiques a la UIB

Informació per als estudiants

Formularis i documents pels estudiants

 

Treball de Fi de Grau: en què consisteix?

Introducció

L’assignatura TFG és de caràcter obligatori i es cursa al darrer curs dels graus de GADE i GECO.

És una assignatura de caràcter anual que té assignats 12 ECTS.  Això vol dir que l’alumne ha de demostrar al treball que hi ha dedicat 300 hores de feina.

L’objectiu és la realització d’un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al llarg de la titulació i, per altra part, que permeti l’avaluació de la formació de l’alumne d’acord amb el que preveu el corresponent pla d’estudis.

Només es podran matricular de l’assignatura de TFG aquells alumnes que simultàniament estiguin matriculats de tots els crèdits pendents de superació del grau d'Economia o del grau d'Administració i Direcció d’Empreses, sense tenir en compte els crèdits corresponents a Pràctiques d’Empresa.

L’alumne serà avaluat pel seu tutor fins a 8 sobre 10. Per optar a Excel·lent o Matrícula d’Honor, s’haurà de defensar el treball davant un tribunal.

La normativa dels TFG i la informació complementària les podeu trobar a continuació.

Normativa

Més informació

Cursos de formació

En preparació.

Canvi d'estudi: Què em convaliden?

Informació general

Segons el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, el reconeixement de crèdits ha de respectar les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca de coneixement (Ciències Socials i Jurídiques), seran objecte de reconeixement almenys 36 crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca.
 • La resta de crèdits podran ser reconeguts per la Universitat tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits en altres matèries o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis corresponent al títol al qual es pretén accedir.

Taules de reconeixement de crèdits

Beques i premis: Com puc optar-hi?

Problemes: A qui he d'anar?

Problemes de tipus administratiu?

(per exemple: matricula, canvi de grup, certificats, coincidència d’exàmens, trasllat d’expedient, Erasmus, reconeixement de crèdits etc.).

Problemes, queixes, reclamacions o suggeriments relacionats amb els estudis?

Envia un e-mail al Cap d’Estudis del grau corresponent:

Problemes relacionats amb els programes de mobilitat i d’intercanvi?

Problemes amb el treball de fi de grau (TFG) o amb les pràctiques en empreses?

Estudies a les Seus de Eivissa o Menorca?

 

Associacions d'estudiants: Qui em representa?

Programa ERASMUS

Tallers transversals de la FEE

Enllaç al díptic dels tallers

Dona el millor de tu en els teus estudis i prepara’t per al teu futur professional. Millora les teves habilitats analítiques, de presentació de treballs, de processament de dades, d’edició de text,… Prepara la teva sortida al mercat de treball.

 • Cursos gratuïts (10 hores lectives + 15 hores de treball autònom). Classes presencials de 2 hores durant 5 divendres al matí.
 • Aconsegueix per a cada curs 1 crèdit ECTS (vàlid per aconseguir fins a 6 crèdits optatius en el GRAU)
 • Places limitades. Prioritat per als estudiants dels graus de la Facultat (GADE, GECO, GAID, GETU i GATU). Matrícula’t fins una setmana abans de l’inici del curs del taller corresponent.

Cursos disponibles 2019-20

Primera ronda: del 4 de octubre al 8 de noviembre

Taller Horario
Integridad y técnicas de estudio 10:30 a 12:30
Cómo buscar información y realizar trabajos académicos 10:30 a 12:30
Microsoft Excel - Conceptos básicos e intermedios 12:30 a 14:30

Segunda ronda: del 15 de noviembre al 20 de diciembre

Taller Horario
Microsoft Word - Uso eficiente 10:30 a 12:30
Técnicas y recursos para la búsqueda de trabajo 10:30 a 12:30
Recursos multimedia I - Presentación y exposición de trabajos (básico) 12:30 a 14:30

Tercera ronda: del 28 de febrero al 27 de marzo

Taller Horari
Microsoft Excel - Conceptos avanzados 10:30 a 12:30
Análisis de datos con Stata 10:30 a 12:30
Introducción al entorno de cálculo estadístico en R 12:30 a 14:30

Cuarta ronda: del 24 de abril al 29 de mayo

Taller Horari
Microsoft Word - Conceptos avanzados 10:30 a 12:30
Presencia en internet y redes sociales 10:30 a 12:30

Recursos multimedia II - Presentación y exposición de trabajos (avanzado)

12:30 a 14:30

Normativa

Normativa dels tallers de la Facultat d'Economia i Empresa

Inscripció

Per realitzar la inscripció als tallers: emplenau el formulari.

Orientació professional

doip

Com sol·licitar un canvi de grup per a certa/es assignatura/es?

 1. De forma general s'estableix que:
  1. L'alumnat podrà sol•licitar canvi de grup durant el període que s'indica al calendari vigent d’actuacions administratives de grau del curs acadèmic.
  2. Les sol·licituds de canvi de grup es resoldran per ordre d'arribada.
  3. Si el grup o l'aula es troben al màxim de la seva capacitat legal establerta (en base a la normativa vigent), no s'admetran canvis de grup, encara que la causa estigui justificada.
 2.  Sols s'atendran sol·licituds de canvi de grup en causes justificades, i sempre que la capacitat legal de l'aula, la capacitat legal del grup, i la normativa vigent així ho permetin. Les causes que es poden al•legar per a la sol•licitud de canvi de grup i que s'han de justificar són:
  1. Ser estudiant a temps parcial. Documentació que s'ha d'aportar:
   • En el cas de nous estudiants a temps parcial, còpia de la sol·licitud.
   • En el cas d’antics estudiants a temps parcial, no s’haurà d’aportar.
  2. Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de la jornada ordinària de treball, en el mateix horari del grup en el que esta matriculat. Documentació que s'ha d'aportar:
   • Certificat de vida laboral, contracte de treball en vigor, nomenament administratiu per als funcionaris públics o altres documents que provin l’activitat actual, com per exemple: alta al règim d’autònoms de la Seguretat Social, alta al cens d’empresaris i/o professionals, certificat de retencions emès per l’Agència Tributària.
   • Certificat emès per l’empresa on consti l’horari laboral.
  3. Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica en un grau superior al 33%. Documentació que s'ha d'aportar:
   • Certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement o certificat metge.
  4. Tenir 55 anys o més en la data d'inici del curs acadèmic.
  5. Estar en situació de protecció a la família o d'haver de tenir cura de persones dependents. Documentació que s'ha d'aportar:
   • Certificat emès per l'organisme competent per al seu reconeixement.
  6. Trobar-se en altres situacions extraordinàries no contemplades als punts anteriors a valorar per l'òrgan competent:
   • S'ha d'adjuntar tota la documentació justificativa corresponent.
   • Si la sol·licitud es presenta per compartir mitjà de transport s’haurà d’aportar certificat d’empadronament i declaració jurada de tots els que el comparteixen.
 3. En el moment de presentar la sol·licitud l'alumne haurà d'ajuntar telemàticament la documentació.
 4. No s'aprovarà el canvi de grup en els següents supòsits:
  1. Haver presentat la sol·licitud fora de termini.
  2. No haver presentat la deguda justificació de les causes al·legades.
  3. Per coincidència d’horaris a excepció de quan un grup o un aula est trobi amb una ocupació menor al màxim legalment establert després de haver resolt totes les sol·licituds contemplades al punt 2 d’aquesta normativa.