Treball de Fi de Grau: en què consisteix?

Introducció

L’assignatura TFG és de caràcter obligatori i es cursa al darrer curs dels graus de GADE i GECO.

És una assignatura de caràcter anual que té assignats 12 ECTS.  Això vol dir que l’alumne ha de demostrar al treball que hi ha dedicat 300 hores de feina.

L’objectiu és la realització d’un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al llarg de la titulació i, per altra part, que permeti l’avaluació de la formació de l’alumne d’acord amb el que preveu el corresponent pla d’estudis.

Només es podran matricular de l’assignatura de TFG aquells alumnes que simultàniament estiguin matriculats de tots els crèdits pendents de superació del grau d'Economia o del grau d'Administració i Direcció d’Empreses, sense tenir en compte els crèdits corresponents a Pràctiques d’Empresa.

L’alumne serà avaluat pel seu tutor fins a 8 sobre 10. Per optar a Excel·lent o Matrícula d’Honor, s’haurà de defensar el treball davant un tribunal.

La normativa dels TFG i la informació complementària les podeu trobar a continuació.

Normativa