Vicedegà de Mobilitat i Intercanvis Acadèmics

Vicedegà

Actualment, el Vicedegà de Mobilitat i Intercanvis Acadèmics és el professor Ramón Molina de Dios

Funcions del vicedeganat

  • Seguiment dels programes d’intercanvi i mobilitat
  • Promoure nous convenis i accords amb altres universitats
  • Relacions amb els Servei de Relacions Internacionals
  • Reconeixement de crèdits cursats a les universitats d’intercanvi
  • Coordinació dels distints tutors Erasmus i gestionar les sol·licituds rebudes pels distints tutors amb l’objectiu de facilitar la tasca al SRI
  • Reunions informatives i tutories individuals i col·lectives amb els alumnes de la Facultat per tal de promoure els intercanvis
  • Marcar pautes generals sobre possibles convalidacions, requisits d’alumnes entrants i sortints
  • Realitzar una estadística anual d’alumnes sortints i entrants

- Contacte -