Secretariat de la Facultat d'Economia i Empresa

Secretari

Actualment el secretari és el professor Roberto Pascual Gascó.

Funcions del secretari

El secretari de la facultat té entre les seves funcions les següents:

  • Donar fe dels actes i acords de la junta de facultat i qualsevol actuació formal de la facultat
  • Conformar i custodiar els llibres d'actes, alhora que l'arxiu de la facultat
  • Assegurar la publicitat dels acords i documents de coneixement general
  • Seguiment de l'operativitat i logística de l'edifici de la facultat i la seva harmonització amb les necessitats docents, investigadores i de gestió
  • Coordinar els horaris i calendaris de tutories i proves presencials
  • Harmonització dels usos de les instal·lacions de la Universitat relacionades amb els estudis impartits a la facultat
  • Gestió de la pàgina web de la facultat.

- Contacte -