Deganat

Degà

Actualment el degà és el professor Andreu Sansó Rosselló.

Funcions del Deganat

  • Representar la facultat.
  • Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la facultat.
  • Convocar, presidir i dirigir les sessions de la junta de facultat, així com executar-ne els acords.
  • Designar els vicedegans i el secretari de la facultat, així com els membres de la comissió de direcció del centre.
  • Presentar a la junta de facultat el pla de les activitats que ha de desenvolupar la facultat o escola durant el curs acadèmic, així com la memòria anual de les activitats realitzades.
  • Executar les previsions pressupostàries assignades a la facultat o escola.
  • Establir les relacions de col·laboració amb els directors dels departaments que imparteixen docència a la facultat.
  • Exercir totes les competències que puguin atribuir-los les lleis, els Estatuts o la corresponent normativa de desenvolupament i, en particular, les que en l’àmbit de la facultat no hagin estat expressament atribuïdes a altres òrgans, i informar la junta de facultat o escola de les actuacions derivades d’aquestes competències.

- Contacte -