Estructura i personal

Direcció

Vicedegana de Coordinació Interna i Plans d’Estudis. DELEGADA DEL DEGÀ
Vicedegana. Cap d’Estudis Administració i direcció d’Empresa (GADE, GAID)
Vicedegà. Cap d’Estudis d’Economia (GECO-GETU-GET2)
Vicedegà de Qualitat i Pràctiques
Vicedegà de TFG, Dinamització i Comunicació
Vicedegà de Mobilitat i Internacionalització
Coordinadora del Estudis a les Seus, Promoció i Relacions Institucionals

 Caps d'estudis