Preguntes frequents sobre temes administratius

Sobre la matriculació

Quan seleccion una assignatura a UIB digital m'indica que no hi ha places. Què significa això?

Això passa quan s'ha ultrapassat la capacitat de cada assignatura. Tot i això, si encara et vols matricular d'aquesta assignatura, pots presentar una sol·licitud als serveis administratius.

No em puc matricular d'una assignatura X perquè l'acta d'una altra assignatura Y (prerequisit) no està tancada i no tinc la nota. Què puc fer?

Matricula't de la resta d'assignatures i espera fins que es tanquin les actes. Un cop tancades, i segons allò previst al punt a), et podràs tornar a matricular d'aquella assignatura Y, en el supòsit que l'hagis suspesa, o de X en cas que hagis aprovat Y.

No em puc matricular d'assignatures de segon perquè no tinc aprovat el 50% de primer. No em puc matricular de tercer perquè no tinc aprovat el 70% de primer-segon. Què puc fer?

Si vares iniciar els estudis abans del curs 2013-14 i et falten de 6 a 12 crèdits, pots demanar al degà que et permeti matricular-te de fins a 18 crèdits per semestre del curs immediatament superior (art. 45.6 del Reglament acadèmic).

Si vares iniciar els estudis a partir del curs 2013-14, és d'aplicació la nova redacció de la normativa que apareix al FOU 365: Els estudiants de grau han de matricular-se de totes les assignatures que els quedin pendents dels cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior, llevat del cas de les assignatures optatives, sempre que hi hagi el vistiplau del degà o responsable de la titulació.

Si pertanys al primer grup, et pots acollir a la nova normativa si ho demanes formalment a la vicerectora d'Ordenació Acadèmica, amb el benentès que, un cop ho hagis demanat, et serà d'aplicació aquesta normativa a partir d'aquell moment i amb tots els efectes, no només pel que fa a aquesta qüestió en particular.

Em puc matricular del Treball de Fi de Grau (TFG) i de les pràctiques externes en empreses (PE) per separat?

A partir del curs 2013-14, segons la nova normativa de recent aprovació sobre els TFG i les PE, sí que pots. Et recomanam que llegeixis amb cura la nova normativa, que pots trobar a la pàgina web de la FEE (enllaç).

Puc anul·lar tota la matrícula o part d'aquesta?

Sí que pots, però sempre que sigui per causes justificades i degudament documentades. Per a assignatures del primer semestre, has de presentar la sol·licitud abans del 31 de desembre, i per a les del segon, abans del 30 d'abril (art. 9.1 del Reglament acadèmic).

Els motius que justificarien una anul·lació total o parcial de la matrícula serien: malaltia greu, modificació sobrevinguda de les condicions laborals o familiars, obtenció de plaça en una altra universitat, denegació de visat o qualque altra causa anàloga.

Puc anticipar l'avaluació de la meva assignatura?

Pots anticipar la convocatòria d'un màxim de dues assignatures per curs acadèmic. Si el que vols anticipar és l'examen d'una assignatura de juny a febrer, ho hauràs de demanar al desembre. Si vols anticipar l'examen d'una assignatura de setembre a juny, ho has de demanar a l'abril. El requisit indispensable, en tots dos casos, és que t'hagis matriculat de l'assignatura almenys una vegada i que el professor consideri que és recuperable (consulta la guia docent corresponent).

 

Altres preguntes administratives

Puc canviar de grup per a certa/es assignatura/es? Quan?

El canvi de grup per a una o diverses assignatures es pot fer durant els mesos de setembre i octubre, sempre que estigui adequadament justificat i documentat. Per demanar-ho, hauràs d'emplenar una sol·licitud i presentar-la als serveis administratius de l'edifici.

Les causes que poden justificar aquest canvi de grup són les mateixes que s'han indicat abans per a l'anul·lació de matrícula, a més de la coincidència d'horaris.

Alguns exàmens em coincideixen en la mateixa data. Què puc fer?

Si entre la finalització d'un examen i l'inici del següent hi ha menys de 3 hores, es pot demanar un canvi de data, tot seguint l'esquema següent:

  • Per als exàmens de febrer, el canvi de data s'ha de demanar durant el mes de desembre.
  • Per als exàmens de juny, el canvi de data s'ha de demanar durant el mes d'abril.
  • Per als exàmens de setembre, sempre que siguin recuperables, el canvi de data s'ha de demanar entre l'1 i el 20 de juliol.

Totes aquestes gestions es duen a terme a la secretaria de l'edifici i són resoltes pel degà/ana de la Facultat.

Puc afegir o eliminar assignatures a la meva matrícula? Dins quin termini?

Afegir assignatures a la matrícula és permès durant el període de matrícula, sempre que no ultrapassin els 78 crèdits per curs acadèmic. En aquest cas, s'hauria de tenir el vistiplau del cap d'estudis, i un informe previ del degà. Per al cas particular d'assignatures optatives, només es permet el canvi d'una optativa per una altra optativa diferent, sempre que el nombre inicial de crèdits quedi inalterat.

Quina diferència hi ha entre un certificat i un extracte de notes?

Encara que reflecteixin la mateixa informació, la diferència essencial entre els dos és que el primer té caràcter oficial, està signat per la persona legitimada a aquest efecte i té plena validesa acadèmica. L'extracte de notes és un document sense validesa acadèmica, purament informatiu.

Vull traslladar el meu expedient. Com ho he de fer?

En primer lloc, has de presentar la carta d'admissió de la universitat de destinació. Després, hauràs d'abonar les taxes corresponents. Els serveis administratius de l'edifici s'ocuparan de la resta.

Me'n vull anar amb el programa ERASMUS. Com ho faig?

En primer lloc, t'has d'adreçar al Servei de Relacions Internacionals (Son Lledó) i emplenar la sol·licitud corresponent. Un tutor es farà càrrec d'aquesta sol·licitud. Finalment, els serveis administratius de l'edifici formalitzaran la matrícula ERASMUS i s'encarregaran de la resta de gestions de caràcter acadèmic.

Necessit que em reconeguin els crèdits. Quan ho puc fer? Com?

Qualsevol alumne que hagi cursat estudis universitaris o de formació professional pot demanar que li reconeguin els crèdits corresponents als seus estudis. Per fer-ho s'ha d'adreçar als serveis administratius de l'edifici, pagar les taxes d'estudi d'aquest reconeixement i, un cop efectuat l'estudi, decidir si efectivament vol que li reconeguin els crèdits que n'hagin resultat, tot fent-se càrrec, si escau, de l'import de les taxes corresponents. En cas afirmatiu, els crèdits reconeguts quedaran definitivament inscrits al seu expedient.

Necessit els programes de les assignatures que he cursat

Si necessites els programes per a altres universitats espanyoles, has de fer el següent: imprimeix els programes que apareixen a la pàgina web de la UIB i passa pels serveis administratius per segellar-los. Si els programes no són a la pàgina web, pots venir directament als serveis administratius i te'ls lliurarem segellats. La petició es pot fer per correu electrònic, per telèfon (971 - 25 99 69) o en persona. Un cop preparada la documentació, ens posarem en contacte amb tu perquè passis a recollir-la. Si necessites els programes per a l'homologació de títols a l'estranger, has de seguir les mateixes passes que en el cas anterior i, a més, presentar la documentació del país estranger on s'indiqui el format i el contingut que han de tenir els programes, així com pagar les taxes acadèmiques corresponents.